Condiții de internare

13885
Lista medicilor Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, precum și secțiile în care își desfășoară activitatea poate fi consultată accesând link-ul următor: Listă medici
Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

a) spitalizare continua;

b) spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) urgente medico-chirurgicale si situaţiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potenţial, care necesita supraveghere medicala continua;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat in condiţiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:

1.Cardul national de sanatate sau Adeverinta de inlocuire a cardului national pentru situatiile in care se solicita emiterea cardului duplicat (in caz de pierdere/furt/deteriorare) sau pentru persoanele care au refuzat acest document din motive religioase.

2. Dovada calităţii de asigurat – pentru persoanele care nu au intrat in posesia cardului national de sanatate, pana la data la care intra in posesia acestuia

3. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist sau  bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.  

4. Buletinul sau cartea de identitate, certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate); paşaport ; permis de conducere.

Dovada de asigurat – Legea 95/2006 art.212 alin.(1)

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ASIGURAT,

RESPECTIV DE ASIGURAT FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI

În conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007, cu modificările si completările ulterioare Art. 20 – Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ – adeverinţa, eliberat de C.A.S., potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

1. COPIII cu VARSTA DE PANA LA 18 ANI:

 • act de identitate sau certificat de naştere, după caz;

Persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate).

2. TINERII CU VÂRSTA CUPRINSA ÎNTRE 18 SI 26 DE ANI:

 • act de identitate
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu  realizează venituri din muncă
 • adeverinţa de elev sau student;

3. TINERII CU VÂRSTA DE PÂNA LA 26 DE ANI, CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI:

 • act de identitate
 • document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
 • un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

4.SOTUL, SOTIA SI PARINTII AFLATI ÎN ÎNTRETINEREA UNEI PERSOANE ASIGURATE:

 • acte de identitate
 • documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătorie cu persoana asigurată
 • documente care sa ateste calitatea de asigurat acelui care coasigura
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu  realizează venituri proprii
 • declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă

5.BENEFICIARII Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum şi persoaneleprevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

 • act de identitate
 • documente doveditoare care să ateste că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii

6.PERSOANELE CU HANDICAP:

 • act de identitate
 • certificat de încadrare într-un grad de handicap
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate

7.BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE ÎN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE stabilite de Ministerul Sănătăţii  până la vindecarea respectivei afecţiuni:

 • act de identitate
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

8.FEMEILE ÎNSARCINATE SAU LĂUZE:

 • act de identitate
 • adeverinţa medicală
 • certificat de naştere al copilului – pentru lăuze
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară

9.PERSOANELE CARE SE AFLĂ IN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani:

 • actul de identitate
 • decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Mun.Bucureşti

ADEVERINŢA este valabilă 2 ani de la data emiterii.

10.PERSOANELE BENEFICIARE DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ:

 • actul de identitate
 • carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj

11.PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii:

 • adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care să rezulte că se află în această situaţie

12.Persoanele care fac parte dintr-o FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

 • actul de identitate
 • adeverinţa eliberată de Agentia de plati sociale, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

13.Persoanele care au calitatea de PENSIONARI:

 • actul de identitate,
 • cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara (în cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei)
 • declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii.

14. Persoanele care se află în  EXECUTAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE LA la art. 105, 113 si 114 din CODUL PENAL şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate:

 • adeverinţa  emisă de instituţia respectivă  sau  de instituţia în grija căreia se află persoana

15. PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute:

 • adeverinţa  emisă de unităţile centrale de cult
 • declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.

16. Persoane care au calitatea de platitori:

 • – actul de identitate

ATENŢIE

 • Asiguratul are obligatia de a anunța în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie și C.A.S. despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condițiilor de dobândire a calității de asigurat fără plata contribuției.
 • În condițiile în care persoanele beneficiare ale documentului prevăzut mai sus nu mai îndeplinesc una dintre condițiile în baza cărora au beneficiat de asigurarea socială de sănătate fără plata contribuției sau cu plata contribuției din alte surse, valabilitatea documentului prevăzut încetează de drept de la acea dată.
 • Persoanele încadrate la pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Şi 14 beneficiază de adeverința de asigurat, eliberată de C.A.S. pe baza documentelor prevăzute la categoria din care fac parte, dacă sunt îndeplinite urmĂtoarele condiții:

1). nu figureaza în baza de date a C.A.S., precum si în baza de date transmisă de A.N.A.F. în baza protocolului încheiat cu C.N.A.S., cu venituri impozabile pentru care au obligaŢia plĂŢii contribuției. În situația în care se constată că realizează astfel de venituri, pentru care plătesc contribuția curentă sau nu realizează venituri la data verificării, se eliberează adeverința de asigurat;

2). în cazul în care persoanele solicitante realizează venituri, pentru  care nu au început plata contribuției, nu se eliberează adeverința de asigurat până ce acestea nu încep să plătească contribuția curentă.

Persoanele încadrate la pct.1, 9, 10, 11, 12 şi 13 pot face dovada calităţii de asigurat, până la obţinerea adeverinţei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire în aceste prevederi.

Pentru  obţinerea  adeverinţei  de  asigurat/coasigurat

            SE  VERIFICĂ CALITATEA DE ASIGURAT PE ULTIMII 5 ANI