Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

273

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și a  prevederilor legale în vigoare, precum:

Legislație:

  • Legea nr. 361 din 2022 privind protecția avertizorilor în interes public
  • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  • Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  • H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate:

Informare privind comunicarea, la nivelul Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași, de informaţii referitoare la încălcări ale legii  

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. Avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

1)   în scris:

  1. a) pe suport de hârtie, prin depunerea sesizării la secretariatul din cadrul Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași sau transmiterea sesizării prin serviciile poștale la adresa Șos. Bucium, nr.36, Municipiul Iași, Județul Iași, Cod poștal 700828, în plic închis, pe care va fi înscrisă mențiunea Avertizare în interes public
  2. b) în format electronic, la adresa avertizare@socola.eu

Pentru sesizările formulate în scris se va utiliza formularul Raportare privind încălcări ale legii – (doc) (Formular de avertizare în interes public format pdf)

2) verbal, prin prezența la sediul Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași (cu programare prealabilă efectuată la adresa avertizare@socola.eu)

În situația sesizărilor formulate verbal, persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării, desemnată la nivelul Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași va întocmi un Proces-verbal de consemnare a raportării avertizorului în interes public, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.

Acesta are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

Conform Deciziei managerului Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași  persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării sau divulgării în interes public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional desemnată la nivelul Institutului de Psihiatrie SOCOLA Iași este Gina Grecianu, șef Serviciu administrativ-tehnic.

                                     Manager,

                            Dr. Cristina Elena Dobre

                                                                             Consilier integritate,

                                                                                   Gina Grecianu