Drepturi şi obligaţii

2084

Drepturile pacienților:

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

ART. 2: Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

ART. 3: Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

ART. 4: Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

ART. 5(1): Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2): Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

ART. 6: Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

ART. 7: Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

ART. 8: Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

ART. 9: Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

ART. 10: Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11: Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

ART. 12: Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

ART. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14: Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

ART. 15: În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16: În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

ART. 17(1): În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

ART. 18: Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19: Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

ART. 20: Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

ART. 21: Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

ART. 22: Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

ART. 23: În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

ART. 24: Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25(1): Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(2): Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

ART. 26: Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

ART. 27: Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.

ART. 28(1): Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26.

(2): Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3): Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

ART. 29(1): În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

ART. 30(1): Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.

ART. 31: Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

ART. 32: Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător celui familial.

ART. 33: Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

ART. 34(1): Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

ART. 35(1): Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).

Obligațiile pacientului:

  1. Obligații generale

Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului, regulile şi orarul de vizitare, programul de masă și de odihnă;

Să nu producă zgomote puternice, de orice natură (incluzând aici şi sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicaţii), şi să nu iniţieze acţiuni care pot produce disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur.

Să întreţină un climat de linişte şi confort în saloane.

Să menţină ordinea şi curăţenia în saloane și în spațiile comune.

Să aibă un comportament etic şi o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

Să nu distrugă sau să murdărească mobilierul din salon, pereţii, instalaţiile sanitare sau alte obiecte din dotarea spitalului. În caz contrar, aceștia putând suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni.

Să respecte Regulamentul intern al unităţii.

Să poarte ţinuta obligatorie de spital. Este interzisă să părăsirea spitalului în acest echipament, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută.

Să nu părăsească unitatea pe perioada internării decât cu aprobarea medicului şef de secţie.

Să nu circule decât în secţia unde sunt internaţi sau unde li se fac investigaţii medicale.

Să nu introducă în spital echipamente electronice fără acordul prealabil, scris, al medicului şef de secţie sau al asistentului şef.

Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanţe periculoase sau interzise de lege.

Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.

Să nu introducă alimente în spital fără avizul medicul curant și să păstreze alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masă sau noptieră).

  1. Obligații cu specific medical

Să-i respecte pe ceilalţi pacienţi şi drepturile lor.

Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului şi ale personalului medicosanitar.

Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.

Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.

Sa coopereze în permanenţă cu medicul privind starea sănătăţii.

Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe furnizate de către Spitalul Providența.

Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă.

Să solicite personalului medical informaţii detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus, înainte de a îşi da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă. Pacienţii au dreptul şi libertatea de a cere oricât de multe informaţii cu privire la situaţia medicală în care se află.

Să informeze personalul medical şi să solicite sprijin pentru orice nelămuriri şi întrebări cu privire la documentele medicale.

Să ia în calcul faptul că poate exista un motiv obiectiv pentru care un serviciu nu este disponibil la un anumit moment şi într-o anumită formă.

Să se prezinte la consultaţii / intervenţii / internare la ora stabilită conform programării sau să anunţe medicul cu cel puţin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.

Drepturile asiguraților:

– sa aleagă furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in condiţiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

– sa fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca opţiunea este pentru un medic din alta localitate;

– sa isi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

– sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in condiţiile legii;

– sa efectueze controale profilactice, in condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

– sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

– sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

– sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

– sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

– sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

– sa beneficieze de dispozitive medicale;

– sa beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

– sa li se garanteze confidenţialitatea privind datele, in special in ceea ce priveşte diagnosticul si tratamentul;

– sa aibă dreptul la informaţie in cazul tratamentelor medicale;

– sa beneficieze de concedii si indemnizaţii de asigurari sociale de sanatate in condiţiile legii.

Pentru amănunte privind condiţiile in care asiguraţii pot beneficia de aceste drepturi accesaţi pagina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Obligaţiile asiguraţilor:

– sa se înscrie pe lista unui medic de familie;

– sa anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificări in starea lor de sanatate;

– sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

– sa anunţe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor – referitoare la încadrarea lor intr-o anumita categorie de asiguraţi;

– sa respecte cu stricteţe tratamentul si indicaţiile medicului;

– sa aibă o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

– sa achite contribuţia datorata fondului si suma reprezentând coplata, in condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

– sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potenţial edemo-epidemic si cele prevăzute in Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii si a lăuzei, servicii de planificare familiala in condiţiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.